Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Almi Machinefabriek BV gevestigd te NL 7671 JK
Vriezenveen aan de Wierdenseweg 82-86
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Almelo onder depotnummer 1/2006

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Almi Machinefabriek
  BV doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
  kunnen zijn. Almi Machinefabriek BV, hierna ook te noemen Almi, opdrachtnemer of verkoper.
  De wederpartij wordt ook aangeduid als opdrachtgever of koper.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de
  hand gewezen tenzij deze schriftelijk zijn erkend.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
  opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
  conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting verpakkingskosten en
  emballage.
 4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die
  hij heeft moeten maken, waaronder reken-,teken-, communicatie- en verkoopkosten om zijn
  aanbieding te doen, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
  rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
  afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
  ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
  Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd,
  gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan
  opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op
  grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste
  verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze
  bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van € 1.000 per dag.
  Deze vergoeding zal naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van
  opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen
  en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
  materialen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
  tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,
  monsters, modellen en dergelijke.
 4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze
  verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade
  lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

 1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan
  uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle
  noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
  overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
  uitvoering van de opdracht is voldaan.
  • a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend
   waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd dienodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden nietin de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodrazijn planning dit toelaat.
  • b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om dematerialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als hetmeerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamhedenworden afgerond zodra de planning dit toelaat.
  • c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
   verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de
   planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond
   zodra de planning dit toelaat.
  • d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane
   stagnatietijd.
 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op
  schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

 1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico
  van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
  schriftelijk overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag,
  laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen
  deze risico’s te verzekeren.
 3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van
  de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het
  bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
 4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe
  zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het
  moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging

 1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de
  nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende
  factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
 2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling
  van de hoofdsom of de laatste termijn.
 3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is
  deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde
  goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij
  door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die
  buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten
  zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
  onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
  aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
  materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.
 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of
  als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan
  worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen
  hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te
  lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
  beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
 2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  • a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
   schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
  • b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele
   voorzieningen;
  • c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige
   zaken;
  • d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  • e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
  • a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
  • b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
  geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis
  van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de
  overeenkomst.
 3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
  bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen.
  Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het
  overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
  beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

  • – gas, water en elektriciteit;
  • – verwarming;
  • – afsluitbare droge opslagruimte;
  • – op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,
  verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van
  opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
 3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet
  nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
  werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast
  is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  • a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  • b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van
   het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  • c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid
   en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
   het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
   onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
   het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van
  redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen
  het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van
  toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het
  rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
  Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer
  verzekerd is. De verzekeringspolis en voorwaarden ligt voor opdrachtgever ter inzage.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  • a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  • b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
   tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
   gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
  • c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
  productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
  een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of
  materialen.

Artikel 14: Garantie

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de
  goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer
  voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de
  gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie
  of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen.
  De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
  franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de
  eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever
  aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
  deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is
  uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

  • – de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening
   nieuw materiaal aanleveren
  • – het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan
   opdrachtnemer terugzenden;
  • – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer
  gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als
  blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer
  worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

  • – de zaak herstelt;
  • – de zaak vervangt;
  • – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een
  geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
  deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet
  deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en
  verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk
  schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft
  gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van
  garantie op grond van dit artikel.
 7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
  eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
  verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
  • a. Geen garantie wordt aangegeven voor gebreken die
   het gevolg zijn van:

   • – normale slijtage;
   • – onoordeelkundig gebruik;
   • – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • – installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
  • b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken
   die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen
14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
  opdrachtnemer aangewezen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
  • a. bij balieverkoop contant;
  • b. als termijnbetaling is overeengekomen:
   • – 40% van de totale prijs bij opdracht;
   • – 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
   • – 10% van de totale prijs bij oplevering;
  • c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek
  van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
  opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
  Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
  opdrachtgever te verhalen.
 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is
  uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
 5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. a. een betalingstermijn is overschreden;
  2. b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
  3. c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,
  is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 1% per maand
  of gedeelte daarvan.
 7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
  is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een
  minimum van € 250,00.
  De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op basis van de volgende tabel:

  over de eerste € 3.000 15%
  over het meerdere tot € 15.000 12.5%
  over het meerdere tot € 15.000 10%
  over het meerdere tot € 60.000 8%
  over het meerdere vanaf € 60.000 5%
 8. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening
  volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure een bedrag krijgt toegewezen, komen
  alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
  opdrachtgever. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan alle
  juridische directe en indirecte kosten, de kosten van de procedure, de kosten van de
  partijgetuigen en de voorbereidingsuren tegen verrekenprijs.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
  • a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
   overeenkomst of andere overeenkomsten;
  • b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaam-heden uit zodanige overeenkomsten niet
   betaalt of zal betalen;
  • c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
   zoals schade, vergoedingen, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
  buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren, verkopen of door leveren. Koper zal deze
  informatie onmiddellijk aangeven aan derden zodra beslag op deze goederen gelegd zou gaan
  worden. Als hiervan sprake lijkt te zijn zal koper verkoper direct en onverwijld telefonisch en
  schriftelijk op de hoogte stellen voorzien van alle relevante informatie zodat verkoper haar
  belangen kan veilig stellen.
 3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
  zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken
  zich bevinden.
 4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
  geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw
  gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming
van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
  internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is te Almelo NL neemt kennis van geschillen,
  tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
  afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
 4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
  of mediation overeenkomen.